Ochranna osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Informace o správci osobních údajů

I.A Totožnost správce

Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost W.A.K., spol. s r.o., IČO: 185 65 832, sídlem Sokolova 714/2k, Komárov, 617 00 Brno (dále jen: „správce“).

I.B Kontakty správce

písemně na adrese: Sokolova 714/2k, 617 00 Brno - Komárov

email: wak@wak.cz

telefon: +420 515 908 884

I.C Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákoný důvod  a účel  zpracování osobních údajů

II.A Zpracování za účelem plnění smlouvy

Účelem zpracování Vašich osobních údajů správcem je plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek správce na základě Vaší objednávky (dále také jen jako “Smlouva”), včetně doručení Vámi objednaného zboží poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění Smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Za tímto účelem správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší objednávky.

V rámci vyřizování Vaší objednávky správce zpracovává Vaše osobní údaje zejména ke komunikaci o objednávce (potvrzení, storno atp.), k vyřízení platby (za tímto účelem můžeme sdělit Vaše osobní údaje třetím osobám realizujícím platby, k tomu viz dále), pro potřeby doručení zboží (za tímto účelem můžeme předat Vaše osobní údaje rovněž přepravním společnostem realizujícím doručení, k tomu viz dále), v souvislosti s reklamací zboží atp.

II.B Zpracování na základě oprávněného zájmu správce

Správce po vyřízení Vaší objednávky dále i po vyřízení objednávky uchovává Vaše osobní údaje (identifikační i kontaktní) na základě oprávněného zájmu správce zejména za účelem ochrany právních nároků vyplývajících z uzavření Smlouvy, případně pro vnitřní evidenci a kontrolu. Při objednávce jsou vyžadovány Vaše osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt).

Dále je oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR, přičemž informace k vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam získáváme rovněž využíváním tzv. cookies souborů (k tomu viz dále), kdy oprávněným zájmem správce je poskytování cílených nabídek a reklam.

II.C Na základě zvlášť Vámi vysloveného souhlasu.  

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

II.D Automaticky zpracovávané údaje a využívání tzv. souborů cookies

Při používání webových stránek správce dochází k automatickému ukládání technických informací jakými jsou IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace týkající se vašeho internetového prohlížeče, operačním systému a nastavení jazyka.

Kromě toho při používání webových stránek správce ukládáme a následně zpracováváme tzv. cookies soubory, což jsou krátké textové soubory číslic a písmen, ze kterých získáváme informace o tom, jak využíváte webové stránky správce po celou dobu jejich používání z Vaší strany. Bližší informace ke zpracovávání osobních údajů získaných v rámci využívání souborů cookies uvádíme dále v článku II./C.

II.E Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává tyto kategorie vašich osobních údajů

A. Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy  , zejména:

a) Identifikační údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště či adresa sídla podnikání fyzické osoby, IČ a DIČ pokud jste podnikatel ,

b) Kontaktní údaje: Telefonní číslo, E-mailová adresa, adresa dodání zboží

B. Automaticky zpracovávané údaje

a) IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace týkající se vašeho internetového prohlížeče, operačním systému a nastavení jazyka, adresa webové stránky, ze které jste se odkázali na web správce.

C. Využívání souborů cookies

Pakliže máte nastaveno ve svém prohlížeči, že prohlížeč má umožnit navštíveným webovým stránkám ukládat cookies do Vašeho zařízení, je toto nastavení považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů získaných využíváním takových souborů. Váš prohlížeč je v takovém případě nástrojem zprostředkování souhlasu, přičemž využívání souborů cookies můžete vyloučit zejména používáním anonymního režimu Vašeho internetového prohlížeče.

V případě používání prohlížeče s nastavením umožnění využívání souborů cookies pak správce po dobu používání jeho webových stránek ukládá do Vašeho zařízení tzv. soubory cookies, které mu umožňují získávat přehled o tom, jakým způsobem jeho webové stránky využíváte s cílem vylepšování jeho služeb a efektivity webových stránek a vytváření Vašim preferencím přizpůsobených nabídek a cílených reklam.  Takto získané informace dále správce analyzuje za uvedeným účelem.

D. Správce nezpracovává žádné ze zvláštních kategorií osobních údajů ani citlivé údaje.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

A. Identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy   dle čl. III./A.

- po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, jako dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů   (zejména vůči orgánům finanční správy).

B. Automaticky zpracovávané údaje dle čl. III./B. a informace získané z využití souborů cookies dle čl. III./C.

- správce uchovává  po dobu 38  měsíců.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Správce je oprávněn zpřístupnit Vaše osobní údaje těmto dalším příjemcům

a) podílející se na dodání zboží,

b) podílející se na realizaci plateb na základě Smlouvy,

c) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

d) zajišťující marketingové  služby.  pro správce.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

g) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2021